Waarborgen Rechtsbijstandverzekering Auto

Wat doet de Rechtsbijstandverzekering Auto?

 • Verdedigt je belangen , desnoods tot voor de rechtbank:
  • als het niet duidelijk is wie bij een ongeval in fout is (in juridische termen: wie aansprakelijk is)
  • als jij en de tegenpartij het oneens zijn over het schadebedrag
  • als de andere partij je niet wil betalen en je maanden aan het lijntje houdt, zelfs als je in je recht bent
  • als je wordt vervolgd wegens inbreuk op verkeerswet of naar aanleiding van een ongeval met doden of gewonden.
 • Vergoedt alle gerechtelijke kosten , ook het honorarium van je advocaat, die je overigens vrij kiest.

Waarborg burgerlijk verhaal

Je kunt een beroep doen op Lex.Tra Particulier wanneer je schade lijdt door de fout of nalatigheid van een derde op basis van de extra-contractuele aansprakelijkheid.

De waarborg Lex.Tra Particulier gaat veel verder dan de extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Ze omvat ook:

 • abnormale burenhinder, ook zonder dat er sprake is van een ongeval
  • Voorbeeld: je gezinswoning vertoont scheuren veroorzaakt door de bouwwerken van de buren. Meer nog: als je vreest dat werken in de buurt schade kunnen veroorzaken aan je gebouw, kun je vooraf een plaatsbeschrijving vragen.
 • Vorderingen op basis van een objectieve aansprakelijkheid, bijvoorbeeld de objectieve aansprakelijkheid in het voordeel van de zwakke weggebruiker
  • Voorbeeld 1: je spelende zoon wordt aangereden door een wagen waarvan de bestuurder vluchtmisdrijf pleegt.
  • Voorbeeld 2: je helpt gratis opdienen tijdens het mosselfestijn van je voetbalclub en wordt gebeten door een hond die zich onder tafel verstopt.
 • arbeidsongevallen, voor zover er een geschil ontstaat over de toepassing van deze wet
  • Voorbeeld: je raakt gekwetst op weg naar het werk wanneer de trein ontspoort. Je bent echter niet akkoord met het invaliditeitspercentage vastgesteld door de arbeidsongevallenverzekeraar.

Goed om te weten: we komen ook tussen om de hinder of het schadebrengende feit te doen stoppen door ervoor te zorgen dat de derde partij de nodige werken uitvoert om de oorzaak van de schade weg te nemen.

Waarborg Burgerlijk Verweer

Ben je zelf verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, en eist de tegenpartij een vergoeding? Dan spreekt men in verzekeringstermen van burgerlijke verdediging of verweer.

In dit geval heeft de aansprakelijkheidsverzekeraar voorrang. Lex.Tra Particulier komt wel tussen als je belangen strijdig zijn met die van de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Voorbeeld: je rijdt met de fiets een kind omver. Je familiale verzekeraar weigert tussen te komen en beroept zich daarvoor op grove fout. Op dat moment zijn de belangen van de familiale verzekeraar tegenstrijdig met de jouwe.

Lex.Tra Particulier komt ook tussen als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt om je belangen te verdedigen.

Goed om te weten: DVV gaat de veroorzaakte schade aan het kind niet vergoeden, maar zal proberen de eis van de tegenpartij te ontkrachten of in te dijken.

Waarborg strafrechtelijke verweer

Je kunt een beroep doen op Lex.Tra Particulier wanneer je vervolgd wordt voor een onopzettelijk misdrijf.
Er is dus geen waarborg voor geschillen die verband houden met opzettelijk begane misdrijven, behalve als je uiteindelijk vrijgesproken wordt of als het misdrijf als onopzettelijk wordt geherkwalificeerd in de loop van de procedure. De waarborg geldt ook wanneer je als voetganger, fietser of passagier vervolgd wordt wegens overtredingen van de wetten en reglementen betreffende de politie over het wegverkeer.

Voorbeeld 1: je bent verhuisd en weet met je kartonnen verhuisdozen geen blijf. Je besluit ze te verbranden in de tuin, iets waar je buurman het helemaal niet mee eens is. Hij dient een klacht in. Jij wordt vervolgd wegens overtreding van een gemeentelijk reglement.
Voorbeeld 2: het heeft gesneeuwd en jij vergeet de sneeuw te ruimen voor je deur. Een voorbijganger komt zwaar ten val. Jij wordt vervolgd op basis van het gemeentelijk reglement.

Goed om te weten:

 • Deze uitbreiding geldt echter niet voor misdaden zoals moord en gewapende overval, zelfs als ze gecorrectionaliseerd zijn.
 • Is de verzekerde nog geen 16 jaar, dan zullen wij hem verdedigen voor de jeugdrechter, ook als het over een opzettelijk misdrijf gaat.

Waarborg strafrechtelijke borgstelling

Stel dat je in het buitenland betrokken bent bij een geschil dat gedekt is onder de waarborg strafrechtelijk verweer en dat de plaatselijke overheid een strafrechtelijke borgstelling eist. Dan betalen wij deze vooruit om jouw invrijheidstelling te bekomen wanneer je in voorlopige hechtenis genomen bent, of je vrijheid te behouden als je dreigt in hechtenis genomen te worden.

Waarborg contractuele geschillen

Met Lex.Tra Particulier heb je recht op bijstand voor geschillen in verband met contracten die jij gesloten hebt.
Meestal zal het gaan om geschillen waarmee je geconfronteerd wordt als consument, d.w.z. als koper van roerende goederen of diensten voor privégebruik.
Dit zijn een aantal voorbeelden van contractuele geschillen:

 • Koopovereenkomsten (vb. meubelen, elektrische apparaten, kledij).
 • Verzekeringsovereenkomsten behalve Lex.Tra Particulier (vb. brandverzekering, familiale verzekering, reisverzekering).
 • Dienstverlening aan privépersonen (vb. reisagentschap, droogkuis, geneesheer of ziekenhuis, advocaat, notaris, gas, water, elektriciteit).
 • Dienstverlening door de overheid (vb. openbaar vervoer).
 • Inbreuken op de wet op de handelspraktijken (vb. postorderverkoop, gedwongen aankoop, leurhandel).
 • Inbreuken op de wet op het consumentenkrediet (vb. aankoop op afbetaling, lening op afbetaling, hypothecair krediet, kredietkaarten).
 • Huurovereenkomsten voor de gezinswoning, het studie- of vakantieverblijf.
 • Betaling op afstand (vb. onlineaankopen).
  • Voorbeeld 1: je hebt een conflict met je brandverzekeraar omdat deze na een schadegeval een vergoeding voorstelt die lager ligt dan de nieuwbouwwaarde van het gebouw.
  • Voorbeeld 2: de luxueuze hotelkamer met zicht op zee die je gehuurd hebt, blijkt nog geen twee sterren waard te zijn en kijkt bovendien uit op een binnenkoer.
  • Voorbeeld 3: de bankautomaat levert slechts twee briefjes van 20 euro, terwijl je er 4 gevraagd had. Je rekening wordt nochtans gedebiteerd voor 80 euro.
  • Voorbeeld 4: een postorderbedrijf levert niet, maar vraagt toch om betaling.
  • Voorbeeld 5: een handige verkoper zadelt je op met een reeks encyclopedieën. Bij nader inzien had je die toch niet nodig. De verkoper weigert de verkoop ongedaan te maken.
  • Voorbeeld 6: je telecomoperator rekent intercontinentale gesprekken aan terwijl je die gesprekken nooit hebt gevoerd.
  • Voorbeeld 7: de elektriciteitsmaatschappij sluit ten onrechte de elektriciteit af en rekent kosten aan.

Contractuele geschillen komen vaak voor en bestrijken een zeer ruim toepassingsgebied. Net daarom komt DVV tussen voor al je contractuele geschillen (formule alles behalve) en beperken we ons niet tot een opsomming van situaties.

Waarborg beroepsactiviteiten

Lex.Tra Particulier verleent geen bijstand voor geschillen die verband houden met het uitoefenen van een beroepsactiviteit. Wij komen wel tussen in geval van geschillen die verband houden met schade geleden in onderstaande gevallen:

 • Beroepsverplaatsingen: verplaatsingen tijdens de uitoefening van je beroepsactiviteiten als voetganger, fietser of gebruiker van eender welk ander niet-gemotoriseerde rijwiel.
  • Voorbeeld: je bent postbode. Bij het oversteken word je plots gegrepen door een auto, die gewoon doorrijdt. Een getuige heeft echter de nummerplaat kunnen noteren. Je kunt de waarborg van je Lex.Tra Particulier inroepen om je schade te recupereren van de aansprakelijke autobestuurder.
 • Verzekerde kinderen, wanneer zij tijdens de schoolvakantie of in hun vrije tijd gratis of bezoldigd diensten presteren.
  • Voorbeeld: Leen, 17, werkt elke zondagvoormiddag bij de bakker. Tijdens haar werk stoot een klant per ongeluk een zware metalen plaat met een stapel koffiekoeken van de toog, recht op haar voet. Enkele voetbeentjes zijn gebroken en haar schoenen zijn kapot. De klant verontschuldigt zich, maar is verder niet bereid de schade te betalen. Normaal moet de bakker een arbeidsongevallenverzekering hebben, die de lichamelijke schade van Leen betaalt. Hij heeft er echter niet aan gedacht, en is dus ook niet verzekerd, waardoor Leen ook hier in de kou blijft staan. De vader van Leen neemt het niet en schakelt zijn rechtsbijstand in omdat Leen een jobstudente is. Moest ze voltijds bij de bakker werken, dan zou de Lex.Tra Particulier niet tussenkomen.
 • Honden, die voor de bewaking zorgen van je handelslokalen naast je woning.
  • Voorbeeld: je honden zijn ontsnapt en veroorzaken schade aan derden.

Waarborg onroerende goederen

Je kunt een beroep doen op je rechtsbijstand Lex.Tra Particulier in geval van geschillen die verband houden met:

 • Je hoofdverblijf (eigendom of gehuurd) en studie- of vakantieverblijf (inclusief tuinen van minder dan 10 ha als ze aan jou toebehoren). We dekken ook geschillen in verband met je toekomstige hoofdverblijf.
  • Het tweede verblijf is verzekerd zoals in de familiale polis. Dit betekent dat we alle waarborgen verlenen behalve contractuele rechtsbijstand.
   Voorbeeld 1: je verhuist en de eigenaar van het appartement weigert de huurwaarborg terug te betalen.
   Voorbeeld 2: jouw gehuurde gezinswoning wordt verkocht. De nieuwe eigenaar wil jou en je gezin op straat zetten.
 • Het gebouw of het gebouwdeel dat jij bewoont en waar je een zelfstandig beroep uitoefent (zonder verkoop of bewaring van goederen).
  • Normaal valt het gebouw waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend buiten het privéleven en dus ook buiten de dekking van Lex.Tra Particulier. De rechtsbijstand geldt wel als je ook in dit gebouw woont.
   Voorbeeld: je zoon Dennis is afgestudeerde boekhouder en loopt stage om zijn erkenning als accountant te bekomen. Intussen heeft hij een boekhoudkantoor opgericht. Hij richt een gedeelte van de ouderlijke woning in als kantoor. Op een avond dringt een ex-klant binnen in zijn kantoor en vernielt het. De politie vindt bewijzen ten nadele van de ex-klant en de man bekent. Je zoon kan een beroep doen op Lex.Tra Particulier om zijn gebouwschade te recupereren van de aansprakelijke.

Wij verlenen rechtsbijstand in geval van schade die door de huurders werd aangebracht aan onroerende goederen die jij verhuurt. Voorwaarden hierbij zijn dat:

 • Het om maximaal 3 onroerende goederen gaat.
  1 onroerend goed = 1 gezinswoning, 1 appartement, 1 studio….
 • De onroerende goederen als woning worden verhuurd: er mag dus geen beroep in worden uitgeoefend.

Waarborg verplaatsingen en vervoermiddelen

Wij verlenen geen rechtsbijstand in geval van geschillen die verband houden met:

 • bezitten, houden of besturen van motorrijtuigen, aanhangwagens of caravans die onder toepassing vallen van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • bezitten, houden of besturen van luchtvaartuigen, zeilboten van meer dan 300 kg en motorboten met meer dan 10 pk.

Goed om te weten:

 • Voor de motorrijtuigen en hun aanhangwagens biedt DVV je een aparte waarborg: Lex.Tra Verkeer. Als passagier van een van de bovenstaande voertuigen kun je wel een beroep doen op Lex.Tra Particulier.
 • Lex.Tra Particulier komt wel tussen bij schade aan tractorgrasmaaiers, (lichte) motorploegen of aan gemotoriseerd speelgoed wanneer er geen verzekering Lex.Tra Verkeer werd afgesloten.

Waarborgen sociaal recht, arbeidsrecht en fiscaal recht

We kennen rechtsbijstand toe voor:

 • Geschillen die verband houden met de rechten en de individuele prestaties waarop je aanspraak kunt maken krachtens de wetgeving inzake de sociale zekerheid, voor zover ze tot de onmiddellijke bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren, behalve als er sprake is van een bewuste inbreuk op de sociale wetgeving.
 • Geschillen in verband met je arbeidsovereenkomst voor zover die tot de onmiddellijke bevoegdheid behoren van de arbeidsrechtbank waarbij je betrokken bent als loontrekkende of ambtenaar. We komen daarentegen niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
 • Gerechtelijke procedure tussen jou en de Belgische belastingadministratie die betrekking heeft op het fiscaal recht. Wat de inkomstenbelasting betreft, dekt de waarborg enkel de aangelegenheid die bedoeld wordt in deel I van de belastingaangifte. We komen niet tussen als er sprake is van een bewuste fiscale inbreuk.

Goed om te weten: in de laatste twee gevallen komen we niet tussen als het geschil te maken heeft met je activiteiten als zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als sociaal mandataris.

 • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.