RECHTSBIJSTAND | LEX*TRA

Bij een ongeval of schadegeval in uw privéleven is het niet altijd even duidelijk wie in de fout is gegaan. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Gelukkig is er dan de rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier. Als een schadegeval in uw privéleven uitgroeit tot een probleem, dan verdedigen we uw belangen. Zelfs als u in fout bent. Als het moet tot in de rechtbank.
Bij een ongeval of schadegeval in het verkeer is het niet altijd even duidelijk wie in fout is. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Met de verzekering Lex.Tra Verkeer bent u zeker van rechtsbijstand voor alle schadegevallen in het verkeer.

Privéleven


- Algemene rechtsbijstand

- Waarborg burgerlijk verhaal

- Waarborg burgerlijk verweer

- Waarborg strafrechtelijk verweer

- Dekking bij insolvabiliteit van de tegenpartij

- Dekking bij contractuele geschillen

- Dekking bij onroerende goederen

- Dekking bij sociaal-, arbeids- en fiscaal recht

Start uw aanvraag
Verkeer


- Vergoeding voor alle juridische kosten

- Alle voertuigen binnen het gezin

Start uw aanvraag
Privéleven + Verkeer


- Algemene rechtsbijstand

- Waarborg burgerlijk verhaal

- Waarborg burgerlijk verweer

- Waarborg strafrechtelijk verweer

- Dekking bij insolvabiliteit van de tegenpartij

- Dekking bij contractuele geschillen

- Dekking bij onroerende goederen

- Dekking bij sociaal-, arbeids- en fiscaal recht


- Vergoeding voor alle juridische kosten

- Alle voertuigen binnen het gezin

Start uw aanvraag

Rechtsbijstand Particulier

Algemene rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Particulier zal u op verschillende vlakken bijstaan:
- inlichtingen over uw rechten
- samenstellen van een dossier (bewijzen verzamelen, getuigen)
- onderhandelingen voeren met de tegenpartij
- streven naar een minnelijke schikking indien mogelijk

Waarborg burgerlijk verhaal
U kan een beroep doen op Lex.Tra Particulier als u schade lijdt door de fout of nalatigheid van een derde (tot 75.000 euro). Bij DVV verzekeringen gaat dat zeer ver en kan u ook een beroep doen op ons bij:
- abnormale burenhinder: bijvoorbeeld als er schade is door werken bij de buren (niet gedekt zijn onder meer geschillen over straling door een gsm-mast of over lawaai van vliegtuigen)
- ongevallen als zwakke weggebruiker: bijvoorbeeld als uw spelende zoon wordt aangereden door een auto
- arbeidsongevallen als er een geschil is over de toepassing van de wet errond: bijvoorbeeld als u op weg naar het werk gekwetst raakt wanneer de trein ontspoort en u niet akkoord gaat met het vastgestelde invaliditeitspercentage

Waarborg burgerlijk verweer
Als u verantwoordelijk gesteld bent voor de veroorzaakte schade en de tegenpartij een vergoeding eist, betaalt Lex.Tra Particulier de gerechtskosten (tot 75.000 euro). We komen niet tussen voor de schadevergoeding die u aan de tegenpartij moet betalen. Bovendien kan u alleen op ons een beroep doen als dat niet kan via de familiale verzekering (omdat de belangen strijdig zijn of omdat u geen familiale verzekering hebt).

Waarborg strafrechtelijk verweer
Lex.Tra Particulier verleent bijstand voor onopzettelijke misdrijven (tot 75.000 euro). De waarborg geldt ook wanneer u als voetganger, fietser of passagier vervolgd wordt wegens overtredingen van de wetten en reglementen in verband met de politie over het wegverkeer. We komen niet tussen om de boetes te betalen als u schuldig wordt bevonden.

Dekking bij insolvabiliteit van de tegenpartij
Zelfs als de tegenpartij onvermogend is, vergoedt DVV verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.

Dekking bij contractuele geschillen
Met Lex.Tra Particulier hebt u recht op bijstand voor geschillen in verband met contracten die u gesloten hebt (tot 10.000 euro). Meestal gaat het om geschillen waarmee u geconfronteerd wordt als consument, bijvoorbeeld:
- betaling op afstand (onlineaankopen, geld dat u afhaalt aan een bankautomaat, factuur van uw telecomoperator waarop gesprekken staan die u nooit hebt gevoerd enz.)
- koopovereenkomsten (voor meubelen, elektrische toestellen enz.)
- verzekeringen behalve Lex.Tra Particulier (familiale, brand- of reisverzekering enz.)
- dienstverlening (reisagentschap, droogkuis, arts of ziekenhuis, elektriciteit enz.)
- inbreuken op de wet op de handelspraktijken (postorderverkoop enz.)
- huurovereenkomsten voor uw gezinswoning, vakantieverblijf, studentenkamer

Dekking bij onroerende goederen
U kan een beroep doen op uw rechtsbijstand Lex.Tra Particulier in geval van geschillen die verband houden met:
- uw hoofdverblijf (eigendom of gehuurd) en studie- of vakantieverblijf (ook tuinen van minder dan 10 ha als ze aan u toebehoren)
- het gebouw of het gebouwdeel dat u bewoont en waar u een zelfstandig beroep uitoefent (zonder verkoop of bewaring van goederen)
- schade die door de huurders werd aangebracht aan onroerende goederen die u verhuurt: op voorwaarde dat het om maximaal 3 onroerende goederen gaat en om een woning gaat (zonder dat er een beroep in wordt uitgeoefend)

Dekking bij sociaal recht, arbeidsrecht en fiscaal recht
Wij bieden rechtsbijstand tot 7.500 euro:
- als het om individuele geschillen gaat die tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren, voor sociaal- en arbeidsrecht
- als het om geschillen in België gaat en qua inkomstenbelasting enkel over loontrekkenden gaat, voor fiscaal recht

Rechtsbijstand Particulier

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz. Niet gedekt zijn:
- wedstrijden
- inbreuken als uw rijbewijs vervallen was verklaard of u niet verzekerd was
- parkeergeschillen als het bedrag minder dan 100 euro bedraagt
- verkeersagressie

Alle voertuigen binnen het gezin
Als een schadegeval – al dan niet door u veroorzaakt - in het verkeer uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV verzekeringen uw belangen:
- als voetganger, automobilist, fietser, passagier op het openbaar vervoer…
- voor alle voertuigen van uw gezin: personenauto, mobilhome, bromfiets, motorfiets enz., zowel voor privé- als voor professioneel gebruik
- of u nu in uw recht bent of niet, als het moet tot in de rechtbank
- zelfs om te zorgen dat uw rijbewijs bijvoorbeeld alleen in het weekend wordt ingetrokken zodat u kan blijven werken
ook om een voorschot te ontvangen voor schade aan uw voertuig (tot 12.500 euro)

Uitsluitingen en beperkingen

  • De meeste contractuele geschillen zijn gedekt tot 10.000 euro. Daarbij geldt een wachttijd van 3 maanden. Dat betekent dat wij geen rechtsbijstand geven voor geschillen die zich voordoen tijdens de eerste 3 maanden nadat de verzekering in werking is getreden (behalve als u daarvoor vroeger bij een andere verzekeraar verzekerd was).
  • Als de tegenpartij onvermogend blijkt, vergoedt DVV Verzekeringen toch tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
  • Beroepsactiviteiten zijn niet gedekt, dus ook niet bij bijvoorbeeld commerciële huurcontracten. Ook beleggingen en erf- of familierecht zijn niet verzekerd.
  • Lex.Tra Particulier komt niet tussen bij geschillen in verband met collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.
  • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.
  • We betalen alle kosten om uw rechten te verdedigen als u strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als u schuldig wordt bevonden.
  • Als de tegenpartij niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
  • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

Goed om te weten

De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Ga langs bij een DVV-consulent of bekijk hier:

De rechtsbijstandsverzekering LEX*TRA is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.